تعرفه اینترنت airmax

تعرفه خرید اینترنت


اینترنت AIRMAX

استاندارد

20,000

۱۲ ماهه

اینترنت نامحدود شبانه

ضریب 1/5

بدون محدودیت زمانی

استاندارد

25,000

۱۲ ماهه

ترافیک نامحدود شبانه

ضریب 1/1

سرویس کاهش پینگ

استاندارد

20,000

۱۲ ماهه

اینترنت نامحدود شبانه

ضریب 1/5

بدون محدودیت زمانی

استاندارد

20,000

۱۲ ماهه

اینترنت نامحدود شبانه

ضریب 1/5

بدون محدودیت زمانی